Tìm kiếm văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 154/QĐ-TH-THCSTT 12/09/2023 QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập BCĐ thực hiện Qui chế công khai trong nhà trườngtheo TT 36/2017/TT-BGDĐT và TT 61/2017/TT-BTC Năm học 2023 – 2024
2 32a/TH-THCSTT 08/03/2023 Thanh toán học phí không dùng tiền mặt, bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú
3 06/QĐ-TTg 16/02/2023 Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030
4 164/TTr-TH-THCSTT 08/12/2022 Để Hội đồng trường TH-THCS Thanh Trường đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên đúng theo Điều lệ trường học hiện hành. Trường TH-THCS Thanh Trường đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ tham mưu trình UBND thành phố ban hành Quyết định Thành lập Hội đồng trường TH-THCS Thanh Trường nhiệm kì 2023-2028./.
5 88/KHGD-TH-THCSTT 24/10/2022 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG (CẤP THCS) Năm học 2022-2023
6 143/QĐ-TH-THCSTT 18/10/2022 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ tiếp nhận tài trợNăm học 2022 - 2023
7 137 /TTr-TH-THCSTT 29/09/2022 tờ trình xin phê duyệt chủ trương vận động tài trợ năm học 2022-2023
8 98 /QĐ-TH-THCSTT 13/09/2022 V/v thành lập BCĐ thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường
theo TT 36/2017/TT-BGDĐT và TT 61/2017/TT-BTC Năm học 2022 – 2023
9 98 /QĐ-TH-THCSTT 13/09/2022 QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập BCĐ thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường
10 92/KH-TH-THCSTT 09/09/2022 KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
11 Số: 72 /TB- TH-THCS TT 25/05/2021 Tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn có hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Trường và học sinh các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh khác đã hoàn thành chương trình tiểu học có nhu cầu học tại trường.
12 Biểu mẫu 09 31/12/2020 "C«ng khai quyÕt to¸n thu - chi kho¶n ®ãng gãp cña tæ chøc, c¸ nh©n
n¨m học 2019-2020"
13 Biểu mẫu 12 31/12/2020 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường TH-THCS Thanh Trường (cấp THCS) hết học kì 1 năm học: 2019-2020.
14 Biểu mẫu 11 31/12/2020 Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS Thanh Trường, Hết học kì 1 năm học 2020-2021
15 Biểu số 9 31/12/2020 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC- CÁ NHÂN NĂM 2020
16 Biểu mẫu 10 20/12/2020 Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường TH-THCS Thanh Trường (Cấp THCS)
Học kì 1 Năm học 2020-2021
17 Biểu mẫu 06 20/12/2020 Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,
Học kì 1 Năm học 2020-2021
18 QĐ-TH-THCSTT 15/10/2020 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động
của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng năm học 2020 – 2021
19 Số: 116 /QC-TH-THCSTT 27/09/2020 Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua nội bộ
20 Số 108 /QĐ-TH-THCSTT 25/09/2020 Về việc ban hành quy chế cơ quan Năm học 2020-2021
21 Số 105a /QĐ-TH-THCSTT 24/09/2020 Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ giáo viên và nhân viên
22 Số : 205 /QĐ-UBND 23/09/2020 ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND phường - Nhà trường – Gia đình
trong việc giáo dục HS trường TH-THCS Thanh Trường
23 QĐ-TH-THCSTT 18/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học
Năm học 2020-2021
24 QĐ-TH-THCSTT 18/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ truyền thông về Giáo dục và Đào tạo
Năm học 2020 - 2021
25 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn,
phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước
Năm học 2020 - 2021
26 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021
27 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo các cuộc vận động
và phong trào thi đua năm học 2020- 2021
28 KH-TH-YT 15/09/2020 KẾ HOẠCH
TRUYỀN THÔNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021
29 PA-TH-THCSTT 15/09/2020 PHƯƠNG ÁN
XỬ TRÍ MỘT SỐ TAI NẠN THƯỜNG GẶP
30 KH-TH-THCSTT 15/09/2020 KẾ HOẠCH
Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020- 2021
31 KH-TH-THCSTT 15/09/2020 KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên năm học 2020-2021
32 KH-TH-THCSTT 15/09/2020 KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích,
Tai nạn đuối nước cho học sinh năm học 2020 - 2021
33 KH-TH-THCSTT 15/09/2020 KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích,
Tai nạn đuối nước cho học sinh năm học 2020 - 2021
34 KH-TH-THCSTT 15/09/2020 KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Năm 2020
35 KH-TH-THCSTT 15/09/2020 KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
Năm học 2020-2021
36 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
37 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập BCĐ thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường
theo TT 36/2017/TT-BGDĐT và TT 61/2017/TT-BTC Năm học 2020 – 2021
38 Biểu mẫu 09 15/09/2020 THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của trường TH-THCS Thanh Trường (Cấp THCS)
Năm học: 2020-2021
39 Biểu mẫu 10 15/09/2020 THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường TH-THCS Thanh Trường (Cấp THCS)
Năm học 2020-2021
40 Biểu mẫu 11 15/09/2020 THÔNG B¸O
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường TH-THCS Thanh Trường (Cấp THCS)
Năm học 2020-2021
41 Biểu mẫu 12 15/09/2020 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường TH-THCS Thanh Trường (cấp THCS)
Năm học: 2019-2020.
42 QC-TH-THCSTT 15/09/2020 QUY CHẾ
Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thi đua nội bộ
43 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại trường TH-THCS Thanh Trường
Năm học: 2020 - 2021
44 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUY CHẾ
PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH-THCS THANH TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020-2021
45 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ giáo viên và nhân viên
46 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND phường - Nhà trường – Gia đình
trong việc giáo dục HS trường TH-THCS Thanh Trường
47 QĐ-TH-THCSTT 15/09/2020 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế cơ quan
Năm học 2020-2021
48 Biểu mẫu 09 15/09/2020 THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS Thanh Trường năm học: 2020-2021.
49 Biểu mẫu 11 15/09/2020 Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS Thanh Trường,
năm học 2020-2021
50 Ngân sách 15/09/2020 Ngân sách quyết toán 2019 và dự trù năm 2020
Văn bản mới

98 /QĐ-TH-THCSTT

QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập BCĐ thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường

Lượt xem:283 | lượt tải:115

154/QĐ-TH-THCSTT

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập BCĐ thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo TT 36/2017/TT-BGDĐT và TT 61/2017/TT-BTC Năm học 2023 – 2024

Lượt xem:316 | lượt tải:270

137 /TTr-TH-THCSTT

TỜ TRÌNH Về việc xin phê duyệt chủ trương vận động tài trợ năm học 2022 – 2023

Lượt xem:149 | lượt tải:93

98 /QĐ-TH-THCSTT

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập BCĐ thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường

Lượt xem:236 | lượt tải:337

32a/TH-THCSTT

Thanh toán học phí không dùng tiền mặt, bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

Lượt xem:249 | lượt tải:108
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây